Friday, August 28, 2009

गणेश जी का संतान प्राप्ति स्तोत्रं

नमोस्तु गण नाथाय सिद्धि बुद्धि युताय च। सर्व प्रदाय देवाय पुत्र वृद्धि प्रदाय च।

गुरु दराय गुरवे गोप्त्रे गुह्य सिताय ते। गोप्याय गोपिता शेष भुवनाय चिदात्मने ॥

विश्वमूलाय भव्याय विश्व स्रष्टि कराय ते। नमो नमस्ते सत्याय सत्य पूर्णाय शुन्द्दिने ॥

एकदंताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः । प्रपन्न जनपालनाय प्राण तार्ति विनाशिने ॥

शरणम् भवं देवेश संतति सु दृढं कुरु। भविष्यन्ति च ये पुत्रा मत्कुले गण नायक ॥

ते सर्वे तव पूजार्थ निरताः स्युर्वरो मतः । पुत्रप्रद मिदं स्तोत्रं सर्व सिद्धि प्रदायकं॥

No comments:

Post a Comment